{__GOOGLE_TAG_MANAGER}
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 ? Regulamin
Dodatkowe opcje przeglądania
Kontakt
 • LEDprzez.NET
  NIP: 744-159-18-73
 • E-mail:sklep@ledprzez.net
 • Telefon797-555-445
 • Godziny działania sklepupon.-pt. 9.00 - 16.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

I. Słownik pojęć


 1. Sprzedawca – oznacza firmę LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski, ul. Posmykiewicza 9, 76-200 Słupsk, NIP: 7441591873
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 3. Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Towar – oznacza towar wymieniony i opisany na stronie internetowej www.ledprzez.net
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość.  
 8. Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014. poz. 827,)


II. Postanowienia Ogólne 


 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski, ul. Posmykiewicza 9, 76-200 Słupsk, NIP: 7441591873 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.ledprzez.net  zwanym dalej Klientem, a LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.ledprzez.net. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.


III. Przedmiot Sprzedaży


 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.ledprzez.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.ledprzez.net oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.ledprzez.net.
 6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 7. Akceptacja przez Klienta faktury elektronicznej nie wyłącza prawa LEDprzez.NET do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski, ul.Posmykiewicza 9, 76-200 Słupsk lub elektronicznie na adres aklep@ledprzez.net. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji LEDprzez.NET  traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 12. W stosunkach z przedsiębiorcami termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i modyfikacji, w tym wydłużeniu na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.
 13. W stosunkach z klientami, nie będącymi konsumentami, dopuszcza się pojawienie się różnic w barwie światła zakupionych towarów w granicach do jednego indeksu, co w konsekwencji powoduje w tym zakresie wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy i nie stanowi wady fizycznej produktu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 14. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 15. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
 • poprzez serwis PayU – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayU
 • poprzez szybkie płatności za pośrednictwem systemu shopGold – po otrzymaniu potwierdzenia.


IV. Realizacja zamówienia


 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy utworzyć konto użytkownika na stronie internetowej https://ledprzez.net/rejestracja.html. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ledprzez.net, jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną (umowa związana z założeniem konta) i/lub sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Dane, o których mowa w pkt. 1, obejmują: imię i nazwisko, adres dostawy/korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. 
 7. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym. 
 8. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.
 9. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
 10. Zamówienia w sklepie internetowym ledprzez.net można składać również mailowo lub telefonicznie. Adres e-mail sklep@ledprzez.net, oraz wszystkie pozostałe adresy z modeną @ledprzez.net oraz numery telefonów podane na stronie ledprzez.net są integralną częścią sklepu ledprzez.net i własnością firmy LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski. Składanie zamówień drogą mailową lub telefoniczną skutkuje automatycznym zaakceptowaniem regulaminu sklepu ledprzez.net.
 11. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym ledprzez.net należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia, lub złożyć zamówienie mailowo lub telefonicznie.
 12. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 13. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności na skutek: - nowelizacji przepisów ustaw mających wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość, - zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu, - zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień, Zamówienia na przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 

V. Dostawa


 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym ledprzez.net oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po indywidualnej wycenie zamówienia poza granice Polski.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej we wskazanym przez Klienta miejscu. 
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie https://ledprzez.net/zasady-wysylki-pm-16.html
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 5. Wybierając przesyłkę kurierską lub pocztową, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, imię i nazwisko, adres doręczenia, email, telefon wybranej firmie w celu doręczenia przesyłki.
 6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Jeśli paczka jest uszkodzona, należy sporządzić z kurierem protokół szkody, koniecznie w dniu doręczenia. 
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres reklamacje@ledprzez.net ( zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową )oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 9. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego ( uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd. ), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres reklamacje@ledprzez.net ( zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową ) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
 10. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, LEDprzez.NET może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 11. W stosunkach z przedsiębiorcami termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i modyfikacji, w tym wydłużeniu na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy


 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby LEDprzez.NET. Ledprzez.net umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ledprzez.net.
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; zawartej w drodze aukcji publicznej; towar na indywidualne zamówienia Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). LEDprzez.NET informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).


VII. Reklamacje


 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał opis usterki na adres reklamacje@ledprzez.net co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć wysyłkowo do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: LEDprzez.NET Grzegorz Malinowski, ul. Posmykiewicza 9, 76-200 Słupsk, tel. 797555445  z dopiskiem „SERWIS”
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.
 7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 8. Sprzedawca postara się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.
 9. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.
 10. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 11. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na karcie produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 13. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

 


Przejdź do strony głównej

Kategorie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl